Bank musi wydać na nasz wniosek zaświadczenie o wysokości salda w CHF i PLN na dzień wypłaty kredytu i na dzień wydania zaświadczenia, wysokości poszczególnych rat, zmianach oprocentowania

1. Pobierz z banku zaświadczenie

Na podstawie danych z zaświadczenia należy wyliczyć wysokość nadpłaty. To nie takie proste! Nasz analityk finansowy może zrobić to za Ciebie!

2. Wylicz wysokość nadpłaty 

Kolejny etap to złożenie reklamacji - jest to tylko formalność, ponieważ banki co do zasady nie uznają reklamacji. W reklamacji wskaż kwotę, której planujesz dochodzić przed sądem.

3. Złoż w banku reklamację.

Jak odzyskać nadpłatę lub unieważnić kredyt?

Instrukcja krok po kroku

Jeśli mija już 10 lat od kiedy uruchomiono kredyt, a nie jesteś gotowy na złożenie pozwu, możesz przerwać bieg przedawnienia wnosząc do sądu zawezwanie do próby ugodowej! Żeby doszło do przerwania biegu przedawnienia zawezwanie musi dotyczyć konkretnej kwoty i roszczenia!

4. Przerwij bieg przedawnienia.

Ostatni etap to złożenie pozwu. To bardzo ważne, żeby dobrze przygotować pozew! Od odpowiednio sformułowanych żądań zależy powodzenie!

5. Złóż pozew i czekaj na wyrok!

Wyślij

Wyślij nam Twoją umowę wraz z aneksami do BEZPŁATNEJ analizy.

1. Co to jest kredyt indeksowany?

Kredyt indeksowany kursem waluty obcej np. franka szwajcarskiego, to taki kredyt, który udzielany i wypłacany jest w złotych polskich. Spłata kredytu odbywa się również w polskich złotych. Powiązanie z walutą obcą wynika jednak z zawarcia w treści umowy kredytowej tzw. klauzuli indeksacyjnej, zgodnie z którą wysokość zadłużenia kredytobiorcy oraz wysokość raty uzależniona jest ściśle od kursu określonej waluty obcej.

W przypadku kredytu indeksowanego kredytobiorca znał kwotę wypłacanego kredytu w złotych, ale nie znał wysokości swojego zobowiązania, która miała być obliczona w CHF po kursie z dnia wypłaty danej transzy. 

Przykład klauzuli indeksacyjnej:

„W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej raty kredytu podlegające spłacie wyrażane są w walucie obcej i w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, według kursu sprzedaży zgodnie z tabelą kursów walut obowiązującą w banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu”

Kredyty indeksacyjne udzielane były m.in. przez następujące banki: Millennium, MBank, Ge Money Bank (BPH), Santander Bank Polska (KB Kredyt Bank), Getin Noble Bank, Raiffeisen

2. Co to jest kredyt denominowany?

W przypadku kredytów denominowanych wysokość udzielanego kredytu wskazana w umowie wyrażana była w walucie obcej np. franku szwajcarskim, a wypłata kredytu następowała w walucie polskiej po przeliczeniu po kursie waluty obcej obowiązującym w dniu wypłaty. W walucie obcej wyrażane było także saldo zadłużenia oraz wysokość raty.

Kredytobiorca nie wiedział więc na etapie zawierania umowy, jaka kwota w złotych polskich zostanie mu wypłacona. Wiedział tylko ile kwota ta wynosi w CHF, jednak kredytobiorca nie otrzymał nigdy wypłaty bezpośrednio we frankach szwajcarskich. 

Przykład klauzuli denominacyjnej:

„ Bank udziela kredytobiorcy kredytu w kwocie (...) CHF na okres (...) miesięcy. Kredyt zostanie wypłacony w złotych polskich po przeliczeniu kwoty (…) CHF według aktualnego kursu waluty obowiązującego w banku”.

3. Co to są klauzule abuzywne?

Klauzule abuzywne to inaczej niedozwolone postanowienia umowne. 

Banki w umowach z kredytobiorcami stosował y niedozwolone klauzule umowne tzn. takie, które:

  • dotyczą umowy zawieranej z konsumentem
  • nie zostały uzgodnione indywidualnie
  • kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami
  • rażąco naruszają interesy konsumenta

 Najczęstszym przykładem klauzuli niedozwolonej jest postanowienie umowne przeliczające wysokość zobowiązania kredytobiorcy po kursie franka szwajcarskiego ustalanym przez bank, a nie w oparciu o obiektywne kryteria, jak np. kurs NBP.

W ramach sprawy przeciwko bankowi należy więc wykazać , że w umowie znajdują  się  klauzule niedozwolone.

Klauzule niedozwolone NIE WIĄŻĄ  STRON UMOWY. W praktyce oznacza to, że umowa zawierająca klauzule niedozwolone może obowiązywać nadal w pominięciem tych postanowień , które są  nieważne lub może zostać stwierdzona jej nieważność  w całości.

4. Czy moja umowa kredytu jest nieważna?

Stwierdzenie nieważności całej umowy kredytowej jest możliwe, gdy uznamy, że w umowie znajdują  się  klauzule niedozwolone, które nie wiążą  stron i określają  główne ich świadczenia. Nie może bowiem obowiązywać  umowa, w której nie ma najważniejszych postanowień . W umowie kredytowej najważniejsze postanowienia to te, które określają  wysokość  udzielanego kredytu i sposób spłaty.

Jest już sporo, w tym prawomocnych wyroków sądów stwierdzających nieważność  całych umów kredytów frankowych.

5. Czym skutkuje stwierdzenie nieważności umowy kredytowej?

Każda strona musi zwrócić  drugiej stronie to, co otrzymała w wykonaniu umowy. Kredytobiorca zwraca więc wypłacony mu kapitał , a Bank zwraca wszystkie dokonane dotychczas wpłaty. W zależności od sytuacji po wzajemnym potrąceniu albo Bank musi coś  zwrócić  kredytobiorcy albo kredytobiorca musi dopłacić , by rozliczyć  się  całkowicie z bankiem i uwolnić  się  od kredytu. W praktyce oznacza to, że kredytobiorca spłaca TYLKO KAPITAŁ  bez żadnych odsetek.

6. Co oznacza odfrankowanie?

 Odfrankowanie to potoczne i bardzo uproszczone określenie procedury, w ramach której dochodzi do usunięcia z umowy kredytowej niedozwolonych klauzul indeksacyjnych, a zatem takich, które odnoszą  się  do ustalania wysokości udzielonego kredytu i spłacanych rat.

Klauzule te uznane są za niedozwolone i z mocy prawa od samego początku nie są  wiążące dla kredytobiorcy - konsumenta. Na skutek „ofrankowania” kredyt przeliczany jest według marż y banku i oprocentowania umownego np. wg stawki LIBOR.

 W wyniku „odfrankowania” Bank zobowiązany jest do zwrotu nadpłaconych rat oraz zmiany sposobu rozliczania umowy na przyszłość . Spłata kredytu odbywa się  bowiem tylko na podstawie LIBOR+marż a banku, które są stosunkowo niskie.

7. Jak wyliczyć nadpłatę kredytu?

W przypadku nieważności umowy nalezy zsumowac wysokość wszytskich wpłat dokonanych dotychczs na rzecz banku. Kwotę tę należy porównać odjąć od kwoty wypłaconej przez bank.

W przypadku odfrankowania wyliczenia najlepiej zlecić doświadczonemu analitykowi finansowemu, ponieważ wymaga to znajomości matematyki finansowej. Każdą ratę należy przeliczyć oddzielenie z wykreśleniem postanowień umownych o indeksacji do franka szwajcarskiego. Kwotę nadpłaty stanowi suma nadpłat za poszczególne raty. 

8. Jaki jest termin przedawnienia?

Termin przedawnienia wynosi 10 lat. Każda zapłacona przez kredytobiorcę rata przedawnia się oddzielnie i w stosunku do każdej raty oddzielnie biegnie termin przedawnienia. Wnosząc pozew do sądu przerywamy bieg przedawnienia.

9. Czy można unieważnić umowę lub odfrankować kredyt, gdy kredyt jest już w całości spłacony?

Spłata kredytu w żaden sposób nie wpływa i nie uniemożliwia dochodzenia zapłaty od banku wyliczonej kwoty wynikającej z nieważności umowy lub z odfrankowania.

 

                     PRZYKŁADOWE WYROKI 

 

 Orzecznictwo dotyczą ce kredytów walutowych od dłuższego czasu już się kształtuje. W ostatnim czasie odnotowano liczne wyroki korzystne dla Frankowiczów. Każdy tydzień  przynosi kilka kolejnych korzystnych wyroków. To zapewne efekt bardzo korzystnej wykładni przeprowadzonej ostatnio przez Sąd Najwyższy w wyroku z 4 kwietnia 2019 r. sygn. III CSK 159/17.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził w wyroku z dnia 3.10.2019 r. w sprawie C-260/18, że sądy krajowe nie mają prawa modyfikowania umów kredytowych i wprowadzania np. kursu średniego NBP. Sąd krajowy, jeżeli uzna, że w umowie znajdują się klauzule niedozwolone może umowę unieważnić albo ofrankować kredyt.

Wyrok dostępny jest na oficjalnej stronie TSUE:

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=218625&text=&dir=&doclang=PL&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=2183186

 Ostatnio również  Sąd Najwyższy wydał  publikację  na temat kredytów frankowych, w której opowiedziano się  po stronie Kredytobiorców i uznano za zasadne odfrankowanie kredytów. W analizie nie dopatrzono się  podstaw do unieważniania umów w całości, jednak ta akurat kwestia została rozstrzygnięta przez powyższy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Publikacja Sądu Najwyższego dostępna jest pod adresem:

http://www.sn.pl/publikacje/BSiA_Materialy_naukowe/Studia%20i%20Analizy%20SN%20t%20VII%20Internet.pdf

Wyroki:

 Wyrokiem z dnia 11 października 2019 r. Są d Okręgowy w Warszawie (V Ca 289/19) podtrzymał  wyrok Sądu Rejonowego zasądzają cy na rzecz kredytobiorców zwrot nadpłaconych (odfrankowanie). Wyrok jest prawomocny i zapadł  po orzeczeniu TSUE.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26.09.2018 r w sprawie VI ACa 427/18 potwierdził nieważność umowy indeksowanej mBanku. Wyrok jest prawomocny.

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, XVIII Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie XVIII C 557/19 zasądzający zgodnie z roszczeniem kwotę 55 000,00 zł do zwrotu przez bank. Sprawa została rozstrzygnięta poprzez wydanie nakazu zapłaty.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

odfrankowanie, unieważnienie umowy, kredyt frankowy, frankowicze, kancelaria frankowa, Kancelaria Poznań, Jarocin, Środa Wlkp., Śrem; MBank S.A. (dawniej BRE Bank), Millennium Bank S.A., Raiffeisen Bank, Santander Bank (dawniej BZ WBK S.A. KredytBank), Getin Bank, GE Money Bank, ING Bank, PKO BP,  BPH, wyrok TSUE Frankowicze; LIBOR + marża

Odfrankowanie. Jak pozwać bank. Jak odfrankwować kredyt? Unieważnienie umowy kredytowej. Pomoc Frankowiczom. Poznań Kancelaria Franki MBank Millenium Bank Getin Bank Raiffeisen PKO Santander GE Money Kredytbank
Odfrankowanie. Jak pozwać bank. Jak odfrankwować kredyt? Unieważnienie umowy kredytowej. Pomoc Frankowiczom. Poznań Kancelaria Franki MBank Millenium Bank Getin Bank Raiffeisen PKO Santander GE Money Kredytbank
Odfrankowanie. Jak pozwać bank. Jak odfrankwować kredyt? Unieważnienie umowy kredytowej. Pomoc Frankowiczom. Poznań Kancelaria Franki MBank Millenium Bank Getin Bank Raiffeisen PKO Santander GE Money Kredytbank

Skontaktuj się z nami